вівторок, 9 грудня 2014 р.

До скарбнички лінгвістичних ігор

«Лінгвістичне відновлення»
Методична цінність. Гра не тільки дає змогу перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, а й розвиває їхнє науково-лінгвістичне мислення та сприяє пожвавленню їхнього пізнавального інтересу.
Правила гри. Учням роздаються аркуші з визначеннями, правилами, характеристиками мовних явищ, у яких умисно зроблено якісь пропуски. Завдання школярів полягатиме у відновленні пропусків, заповненні пропущених місць правильними відомостями.
Наприклад:
Прислівником називається ... частина мови, що виражає ознаку ... чи стану, ступінь або ... вияву іншої ознаки і доповнює значення ... , виражаючи різні обставини, за яких відбувається... .

«Комбінаторика»
Методична цінність. Гра розвиває творчі здібності, фантазію та мислення школярів, формує у них увагу до слововживання та контексту, зміцнює навички лексичної, граматичної та стилістичної валентності слів, сприяє кращому засвоєнню ними законів логіки рідної мови.
Правила гри. Учні одержують по 5–6 слів, із якими мають скласти речення протягом обумовленого часу (5–10 хв); головний принцип гри – висхідні слова можна варіювати шляхом зміни їхньої частиномовної належності, місця розташування в реченні, граматичної форми тощо. Перемагає той з-поміж учасників гри, хто протягом визначеного часу складає більшу кількість речень; відзначити у грі варто також авторів найбільш оригінальних, художніх, змістовних речень.
Наприклад:
Висхідні слова: добро, краса, творити, жити, мудрість.
Твори доброжитимеш у мудрості та красі.
Мудро живімо, добре красу творімо!
Добре творити красу й жити в мудрості!

ЗНАК РІВНОСТІ
Методична цінність. Гра значно активізує словниковий запас школярів, виховує увагу до слова і прищеплює усвідомлення важливості слововибору та слововживання, формує у школярів свідоме ставлення до мовлення, розвиває мовне чуття й мовленнєву пам’ять.
Правила гри. Учні одержують дві групи карток зі словами, фразеологізмами, приказками та прислів’ями тощо. Їхнє завдання полягатиме в тому, щоб встановити відповідність між картками цих двох груп, образно кажучи – поставити між ними знак рівності. Перемагає той з-посеред учасників, хто першим правильно виконає завдання.
Наприклад:
Установіть відповідність між запозиченими та власне українськими словами, які пропонуються нині до вжитку як їхні абсолютні синоніми.
Перша група карток (запозичені слова). Результат, штепсель, сифон, аеродром, фонетика, артилерист, конус, фільтр, масштаб, поршень, прес, атом, артерія, піраміда, паралельний, вертикаль, шприц, горизонт, тротуар, вокзал.
Друга група карток (українські відповідники). Вислід, притичка, духовик, летовище, звучня, гармаш, стіжок, цідило, мірило, толок, чав, неділка, б’ючня, гостриця, рівнобіжний, прямовис, штрикавка, позем, хідник, двірець.
МОВНИЙ АУКЦІОН
Методична цінність. Гра сприяє розвитку уваги, пам’яті, уміння швидко орієнтуватися в завданні, активізації й поглибленню лексикону школярів, освоєнню ними багатств рідної мови.
Правила гри. За певний відтинок часу (1 – 3 хв) учні мають дібрати чимнайбільшу кількість указаних учителем мовних одиниць, варіантів виконання завдання та ін.; найвищий бал одержує той, хто дає найбільшу кількість правильних відповідей.
Можливі формулювання завдання:
- дібрати чимнайбільшу кількість спільнокореневих слів до наведених;
- незмінних слів іншомовного походження різних тематичних груп;
- абревіальних утворень різних типів;
- неологізмів за тематичними групами (відео, комп’ютер, економіка, шоу-бізнес, судочинство, політологія та ін.);
- запозичених слів (грецизми, латинізми, тюркізми; полонізми, англіцизми,

старослов’янізми) тощо.

«Лінгвоестафета»
Методична цінність. Гра вдосконалює мовно-мовленнєві навички учнів, глибоко знайомить їх із певними мовними явищами шляхом активної діяльності, створює умови для повторення і закріплення знань з виучуваних розділів; але окрім суто навчальних завдань ця гра має на меті виховати в учнів почуття колективізму, згуртованості, відповідальності за спільну справу, як також розвивати вміння швидко орієнтуватися в завданні, аналізувати мовний матеріал і здійснювати з ним потрібні операції. Лінгвоестафета може бути синтаксичною, лексичною, фразеологічною, морфологічною, словотвірною та ін.
Правила гри. Клас поділяється на 3-4 або більше команд за рядами, кожен ряд одержує картку із певною кількістю різнотипних завдань, виконати які мають по черзі всі учасники команди. Картка переходить до наступного учасника тільки в тому разі, коли його попередник виконав свою частку завдання. Перемагає в змаганні команда, яка швидко і правильно виконала всі завдання.
Наприклад:
Пари..ький, київ..ький, прилу..ький, львів..ький.
Схема етапів «Орфографічної лінгвоестафети»
І учасник – запишіть наведені слова, поставивши замість трьох крапок потрібні літери.
ІІ учасник – сформулюйте правило, яке регулює написання наведених слів, і визначте принцип орфографії, на який цей принцип спирається.
ІІІ учасник – доберіть у тій самій кількості власні приклади, які б ілюстрували це правило.
ІV учасник – провідміняйте наведені слова (продієвідміняйте, доберіть синоніми, антоніми, виконайте розбір (фонетичний, морфологічний, словотвірний) тощо).
V учасник – складіть з наведеними словами речення.

2 коментарі: